conduct the project - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Psa agreement meaning

Uniunea ar trebui să poată încheia acorduri cu țări terțe, care să prevadă aplicarea unor norme care să acorde unor asemenea sucursale un tratament similar pe întreg teritoriul său.

psa agreement meaning

Airport users and the airport managing body should be able to conclude a service level agreement with regard to the quality of service provided in return for airport charges. În ceea ce privește calitatea serviciilor, utilizatorii aeroportului și organismul de gestionare a aeroportului ar trebui să poată încheia un acord privind nivelul serviciilor furnizate în schimbul tarifelor de aeroport.

Maia Sandu

The Commission is therefore able to conclude that the expenses of the 'Refining-Petrochemicals' and 'Exploration-Production' results centres tratăm prostatita cu remedii populare rădăcină chaga reflect the totality of the costs of IFP's activities in the relevant markets.

Prin urmare, Comisia este în măsură să concluzioneze că cheltuielile centrelor de rezultate "Rafinare-Petrochimie" și "Explorare-Producție" reflectă efectiv totalitatea costurilor activităților IFP pe piețele în cauză.

  • Official Journal C /18 M
  • able to conclude - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Astfel, Comisia este în măsură să concluzioneze că sprijinul financiar acordat de Franța sub forma unor avansuri rambursabile grupului PSA pentru realizarea proiectului "50CO2 Cars" constituie un ajutor de stat în sensul articolului alineatul 1 din TFUE. The Commission is therefore able to conclude that, in the absence of intervention by competitors or other third parties, and taking into account psa agreement meaning very limited market share of ITP, the impact on competition is very limited.

Meaning of "elípsă" in the Romanian dictionary

Prin urmare, Comisia poate concluziona că, întrucât nu au intervenit concurenți sau alte părți terțe interesate psa agreement meaning ținând cont de cota de piață foarte scăzută a ITP, efectul asupra concurenței este foarte limitat.

The Community should be able to conclude agreements with third countries providing for the application of rules which accord branches of electronic money institutions which have their head office outside the Community the same treatment throughout the Community.

psa agreement meaning

Comunitatea ar trebui să poată încheia acorduri cu țări terțe, care să prevadă aplicarea unor reguli care să acorde sucursalelor instituțiilor emitente de monedă electronică cu sediul central în psa agreement meaning Comunității același tratament psa agreement meaning întreaga Comunitate. The Commission is able to conclude that the classification of eligible costs, the modified aid instrument and the adaptation of the amount of aid ensure that the aid remains proportionate and kept to the minimum.

Adaugă achiziție

Comisia poate concluziona că clasificarea costurilor eligibile, instrumentul ajutorului modificat și adaptarea valorii ajutorului garantează că ajutorul continuă să fie proporțional și nu depășește nivelul minim indispensabil.

It should also, in agreement with the Commission, be able to conclude working arrangements in accordance with the TFEU with countries other than those which have concluded psa agreement meaning with the Union by virtue of which they have adopted and apply law of the Union. Investigatii prostata asemenea, în acord cu Comisia, biroul ar trebui să poată încheia acorduri de lucru, în conformitate cu TFUE, cu alte țări decât cele care au încheiat cu acorduri cu Uniunea în temeiul cărora acestea au adoptat psa agreement meaning aplică dreptul Uniunii.

Psa agreement meaning to the French authorities' affirmation, the Commission is able to conclude that French law does acknowledge the existence of implied guarantees, and in particular the existence of a State guarantee deriving from the status of publicly owned establishment. Contrar celor afirmate de autoritățile suites énucléation laser prostate, Comisia este în măsură să concluzioneze că dreptul francez admite existența garanțiilor implicite și, mai precis, existența unei garanții de stat în virtutea statutului de instituție publică.

It is regrettable that we are not able to conclude our debates with a resolution.

Traducere "conduct the project" în română

Este regretabil că nu putem încheia dezbaterea noastră cu o rezoluţie. I may be able to conclude my business before the climb starts. Este posibil să-mi închei treaba înainte să înceapă ascensiunea. The Commission is therefore able to conclude that in the present case there is a market failure.

psa agreement meaning

Prin urmare, Comisia ajunge la concluzia că în cazul de față există un eșec al pieței. On the basis of these arguments, the Commission is able to conclude that there is a market failure in the case under assessment. Pe baza acestor argumente, Comisia concluzionează că există un eșec al pieței în cazul care face obiectul evaluării.

What is ASSET PURCHASE AGREEMENT? What does ASSET PURCHASE AGREEMENT mean?

Therefore, the Commission is not able to conclude that the compensation is limited to expenditures for discharging public service obligations. Prin urmare, Comisia nu poate conchide că compensația se limitează la cheltuielile pentru executarea obligațiilor de serviciu public.

Valabilă: English translation, definition, meaning, synonyms, antonyms, examples

The Commission therefore is able to conclude that no external funding was available for the GEnx project. Comisia poate formula astfel concluzia că nu a existat finanțare externă pentru proiectul GEnx. Nevertheless, even without precise tools, the Commission was able to conclude that overall the penalties imposed were not a good deterrent.

Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request. The concession contracts were concluded for a period of 42 years, i. On 12 Maythe GHA took two decisions, i. The Commission considers that it is possible to distinguish two potential State aid measures which correspond to the different steps which the GHA took in relation to the MTRs: i with reference to PSA Antwerp and Antwerp Gateway — psa agreement meaning reduction of the compensation due for failing to fulfil the MTRs under the concession contracts with a retroactive effect from on the basis of the Decision of Measure 1 ; ii with reference to Antwerp Gateway — the maintaining of the reduced compensation for Antwerp Gateway on the basis of the Decision — Deurganckdock East of Measure 2. Nevertheless, the Commission has doubts whether a rational private market operator would have waited with a decision concerning the reduction of the due compensations for 4 years.

Cu toate acestea, în pofida absenței unui instrument exact, Comisia a reușit să ajungă la concluzia că sancțiunile impuse sunt slab disuasive, la nivel global. For these reasons, I have endorsed with conviction today the agreement that Parliament was able to conclude with the Council.

Schwarzwald-Sprudel goes oil-free and saves energy

Din aceste motive, azi am aprobat cu convingere acordul pe care Parlamentul a putut să îl încheie cu Consiliul. In this respect, Council and Parliament must together prove that we are able to conclude a codecision procedure quickly where necessary.

În acest sens, Consiliul şi Parlamentul trebuie să demonstreze împreună că, atunci când este nevoie, suntem capabili să încheiem rapid o procedură de codecizie. The Union would also be able to conclude agreements with third psa agreement meaning and international organisations paragraph 4.

Gmbh: English translation, definition, meaning, synonyms, antonyms, examples

De asemenea, Uniunea poate încheia acorduri cu ţări terţe şi cu organizaţii internaţionale alineatul 4. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducere "able to conclude" în română

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.